Szkoła Podstawowa im. C. D. Friedricha w Kopańcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. C. D. Friedricha w Kopańcu

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabo słyszących (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Malejki.

E-mail: sekretariat@spkopaniec.pl

Telefon: 757514264

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. C. D. Friedricha w Kopańcu
 • Adres: Kopaniec 78, 58-512 Stara Kamienica, województwo dolnośląskie, powiat karkonoski
 • E-mail: sekretariat@spkopaniec.pl
 • Telefon: 757514264 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. C. D. Friedricha w Kopańcu, Kopaniec 78, 58-512 Stara Kamienica. 1. Opis dostępności wejścia do budynku: Budynek posiada 3 wejścia. Wejście główne, boczne nr 1 od strony szatni i boczne nr 2 od placu zabaw. Wejście boczne nr 1 posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek posiada 2 piętra, schody na poszczególnych poziomach uniemożliwiają przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. 2. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet: Jedna z toalet jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak wind. 3. Opis dostosowań – pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych udziela woźna szkoły. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych – brak. 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Troje pracowników ma ukończony kurs języka migowego.