Od 1 czerwca 2021r. w naszej szkole rozpoczęła się realizacja nowego projektu unijnego „Uczniowie XXI wieku w Gminie Stara Kamienica”. W nowym roku szkolnym 2021/2022 zaplanowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów- zarówno wspierające jak i rozwijające- zajęcia logopedyczne, indywidualna terapia biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, trening umiejętności społecznych, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia kreatywno-plastyczne, kółko językowe, zajęcia rozwijające z matematyki, koło informatyczne Mistrz Komputera, Robotyka, zajęcia przyrodnicze,   Będą także realizowane dwa kreatywne projekty: teatralny i muzyczny. Odbędą się również edukacyjne wycieczki dla uczniów. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt multimedialny. Doposażone zostaną gabinety: integracji sensorycznej, biofeedback-u, logopedyczny. Nauczyciele będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach i seminariach. Dzięki realizacji kolejnego już projektu unijnego Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu jest placówką nowoczesną, wyposażoną w sprzęt multimedialny, gdzie uczniowie realizują z pasją naukę oraz rozwijają swoje umiejętności.

Informacja o projekcie: 

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia

Okres realizacji projektu: od: 01.06.2021 do: 31.05.2023

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez realizację wypracowanego w oparciu o wnioski z diagnoz wewnętrznych programu rozwoju szkół z gminy Stara Kamienica. Cel projektu bezpośrednio przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WD dla poddziałania 10.2.3 (Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej ZIT AJ) oraz kategorii interwencji dla działania 10.2 (i115), która odpowiada bezpośrednio dążeniu do ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki oraz zapewnieniu równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego. Realizacja programu pozwoli na wyrównanie szans uczniów ze szkół wiejskich w ich dostępie do wysokiej jakości wiedzy i umiejętności poprzez z jednej strony doposażenie placówek w nowoczesne pomoce dydaktyczne, z drugiej poprzez organizację ciekawych, inspirujących, pobudzających ciekawość badawczą i chęć uczenia się zajęć dla uczniów. Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację zadań trwających przez cały okres projektu:

  1. Podnoszenie kluczowych i uniwersalnych kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy
  2. Nauczanie eksperymentalne – przedmioty matematyczno-przyrodnicze
  3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  4. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli Projekt przewidujący przede wszystkim działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży wpisuje się w zakres osi priorytetowej X Edukacja. Poprzez doposażenie bazy dydaktycznej oraz wsparcie w postaci zajęć dodatkowych dla uczniów w tym szkół wiejskich zapewni równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, co jest zgodne z działaniem 10.2. 

Komunikaty do projektu

04-05-2023

W dniu 05.05.2023 (piątek) odbędą się dodatkowe zajęcia projektu edukacyjnego – zespół szkolny oraz dodatkowe zajęcia uzdalniające z przedmiotów przyrodniczych na 6. i 7. lekcji.

24-04-2023

W dniu 26.04.2023 (środa) odbędą się dodatkowe zajęcia informatyczne na 6. lekcji. 28.04.2023 odbędą się dodatkowe zajęcia projektu edukacyjnego -zespół szkolny na 6 i 7 lekcji.

03-04-2023

W dniach 05.04.2023 Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych są odwołane.

27-03-2023

W dniu 29.03.2023 (środa) odbędą się dodatkowe zajęcia uzdalniające z przedmiotów przyrodniczych i rozwijających umiejętności językowe na 6. i 7. lekcji.

21-03-2023

W dniach 22.03.2023 i 24.03.2023 Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych są odwołane z powodu choroby prowadzącego.

06-03-2023

W dniu 07.03.2023 Zajęcia Logopedyczne i Zajęcia Informatyczne są odwołane z powodu choroby prowadzących. Zajęcia informatyczne zostaną odrobione 10.03.2023r.

W dniu 08.03.2023 Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych są odwołane z powodu choroby prowadzącego.

10.03.2023 zajęcia Trening Umiejętności Społecznych realizowane w ramach projektu są odwołane z powodu wyjazdu grupy do kina w Jeleniej Górze.

02-09-2022

W dniach: 14-10-2022, 31-10-2022, 02-05-2023 zajęcia realizowane w ramach projektu są odwołane. Są to zaplanowane dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

Aktualny harmonogram projektu

harmonogram_uczniowie_xxi

Dokumenty do pobrania


Aktualności dotyczące projektu: